Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ul. Wybrzeże Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław, będący właścicielem strony stimulaid.pl
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika, zgodnie z RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204) oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Użytkownika (Dz.U. z 2017 poz. 1318 t.j.).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych przez Administratora wymaga odrębnej zgody Użytkownika.
 4. Wszelkie pytania, wnioski lub zastrzeżenia Użytkownika dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected]
 5. Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika w okresie korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i posiadania Konta w Aplikacji przez Użytkownika w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy – usługi Badania oraz korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, zaś po upływie tego okresu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkownika wobec Administratora chyba, że dłuższy okres wynika z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Prawo do sprzeciwu. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zastrzeżenie to, nie dotyczy marketingu bezpośredniego.
 7. Dane Użytkownika mogą zostać przekazywane:
  1. pracownikom i współpracownikom Administratora w związku z działalnością StimulAid i Aplikacji, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
  2. osobom wykonujących na rzecz Administratora usługi diagnostyki, analityki strony internetowej, księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy – usługi lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony praw/ roszczeń,
 1. Użytkownikowi zgodnie z RODO przysługuje prawo do:
 1. dostępu do własnych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) własnych danych,
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, o ile obowiązek przetwarzania danych nie wynika z przepisów prawa,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych określonych w Regulaminie może utrudnić albo uniemożliwić korzystanie z Aplikacji i wykonanie umowy.
 2. Administrator nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane Użytkownika są profilowane w celu zapewnienia Użytkownikowi usługi i zapewnienia korzystania z pełnej funkcjonalności Aplikacji.

II POLITYKA COOKIES

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics..
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Aplikacji; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania korzystania z Aplikacji przez Użytkownika po zalogowaniu.
 3. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie plików cookies w Aplikacji, poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w oknie pop-up wyświetlanym w momencie załadowania się Aplikacji.
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na przechowywanie, wykorzystywanie i dostęp do plików cookies (blokowanie plików cookies) poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub używanego urządzenia.
 6. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aplikacji.
 8. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Aplikacji stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • 6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • 6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • 6.3.3. Certyfikat SSL.